Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Jaroslav Klejna - OSVČ, IČ: 46699490, se sídlem Mánesova 744, 39111 Veselí nad Lužnicí (dále jako Jaroslav Klejna) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci").

 

Jaroslav Klejna  tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení"), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon").

 

Jaroslav Klejna je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Jaroslav Klejna zpracovává osobní údaje zákazníků získané od zákazníků.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jaroslav Klejna zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, email, telefonický kontakt, případně adresu bydliště.

Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.

Údaje o transakcích mezi Jaroslavem Klejnou a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

 

Účely a právní důvod zpracování údajů

Jaroslav Klejna osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 

Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Jaroslavem Klejnou a zákazníkem.

Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Jaroslava Klejnu vztahují.

 

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Jaroslava Klejny je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka.

Příjemci osobních údajů

Jaroslav Klejna  poskytuje osobní údaje zákazníka třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující  účetní služby , osoby poskytující datová úložiště a osoby zajišťující dopravu) nebo jiný subjekt. Jaroslav Klejna takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Jaroslavu Klejnovi. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Jaroslav Klejna osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

 

Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Jaroslava Klejny přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Jaroslavem Klejnou a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

 

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Jaroslavem Klejnou a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Jaroslava Klejny. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými